Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 48 osób (min. 24 kobiet i 24 mężczyzn) legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (w tym z zaburzeniami psychicznymi) spełniające łącznie następujące warunki:
– z obszaru województwa lubelskiego, tj. powiatów: chełmski, biłgorajski, łęczyński, zamojski, miasto Chełm, miasto Zamość.
– w wieku 18-67 lat,
– wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
– osoby pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne) oraz/lub
korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Oferujemy:
ŚCIEŻKĘ BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ
– Spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy
– Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECCC lub równoważnego (szkolenia do wyboru przez Uczestnika Projektu: E-Marketing, Obsługa turystyki, Bazy danych)
– Warsztaty kompetencji społecznych
– Poradnictwo psychologiczne
PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
Zapewniamy:
– stypendium szkoleniowe oraz stażowe
– zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia w tym także staże,
– catering
– materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– certyfikat ECCC równoważny dla osób, które pozytywnie zdadzą egzamin końcowy
– ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekcie wynosi: 830 280,17 PLN
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Biuro Projektu ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
Tel. 699-670-251 e-mail: jakniemytokto-stopwykluczeniu@terra-szkolenia.pl
strona internetowa: http://projektyterra.pl/jak-nie-my-to-kto-stop-wykluczeniu/

Informacja o projekcie Jak nie My to kto?