Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  •  Istnieje problem alkoholowy
  •  Nie ma stałego źródła utrzymania
  •  Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
  •  Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
  •  Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
  •  Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  •  Występują zaburzenia lub choroba psychiczna