Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem”
Jednorazowe świadczenie 4000zł

 • z tego typu uprawnień mogą korzystać rodziny, w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko,
 • świadczenie to przysługuje bez względu na osiągane dochody,
 • wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka (uwaga: wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania)
 • wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania
 • wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
 1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna)
 2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.
  -wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 21 grudnia 2016r., w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2016 r. poz. 2234).

Osoba ubiegająca się o świadczenie może skorzystać również z pomocy asystenta rodziny, jest to dobrowolna decyzja. Koordynacja wsparcia przez asystenta rodziny w ramach Ustawy „Za Życiem” ma polegać na:

 • opracowaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
 • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia na podstawie pisemnego upoważnienia.